IGK - 7112/ O/12/2004

Ostróda, 2004-08-09

 

 

 

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

1. Przedmiot zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynkach szkolnych w m. Samborowo i Tyrowo.

 

2. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Ostróda;

ul. Mickiewicza 24;

14 - 100 Ostróda;

www.gminaostroda.pl;

.

 

3. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

4. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Do pobrania w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda pokój nr 6 - nie odpłatnie.

 

5. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zgodnie z SIWZ i przedmiarem robót - bez możliwości składania ofert częściowych.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7. Termin wykonania zamówienia: Do 2004-11-15.

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100%.

 

9. Informacja na temat wadium: Bez wadium.

 

10. Miejsce i termin składania ofert: W siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, Pokój nr 10 do dnia 2004-08-31 do godz. 9:45.

 

11. Miejsce i termin otwarcia: W siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, Pokój nr 11 do dnia 2004-08-31 do godz. 11.00.

 

12. Termin związania ofertą: Okres 30 dni, tj. do dnia 2004-09-30.

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 834


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723048
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości