Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”
 
     Na podstawie art. 17 ust. 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024”.
 
     1. Z treścią programu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w pok. 410 w godzinach pracy urzędu,
 
     2. Uwagi i wnioski do ww. dokumentów można składać w terminie do dnia 4 lipca 2017 r.:
 
  - Pisemnie na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda,
 
  - Ustnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w pok. 410,
 
  - Za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: .
 
     3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ostróda,
 
     4. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020  z perspektywą do roku 2024
 
Opinia Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Sanitarnego
 
Uchwała Nr 101/311/2017 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie zaopiniowania  projektu Programu  Ochrony Środowiska  dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024
 
Uzasadnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 13.06.2017, ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, odsłon: 104

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
6250801
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved