Nasz znak: RGP.6733.15.2015.AS                                                             Ostróda, 15 maja  2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci  światłowodowej szerokopasmowej dofinansowanej ze środków UE na terenie miejscowości Samborowo, gm. Ostróda na obszarach chronionych (rezerwat i obszar Natura 2000), przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 598/3, 653, 333/1, 619/3, 621, 260/2, 260/1, 341, 261/2, 342, 328/1, obręb geodezyjny Samborowo, gm. Ostróda z wniosku firmy PHU IWKD Adam Gwóźdź z siedzibą w Ostródzie, ul. Karola Małłka 7, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Włodzimierz Lewandowski działający z ramienia firmy: Biuro Projektowe „Mat-Mar” z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 199 zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu dokumentów wymienionych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
 
Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.  
 
Na w/w postanowienie nie przysługuje zażalenie.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.05.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.05.2015, ostatnia aktualizacja: 18.05.2015, odsłon: 679

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10419626
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved