Nasz znak: RGP.6733.11.2015.AS                                                          Ostróda, 15 maja 2015 r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że dnia 15 maja 2015 r. na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Andrzej Remiszewski reprezentujący firmę Z.R.E. „REMIX” z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Gen. Sosnkowskiego 6 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV poprzez skablowania odcinka linii wraz z budową 2 (dwóch) słupów linii napowietrznej, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 245/6, położonej w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.05.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.05.2015, ostatnia aktualizacja: 18.05.2015, odsłon: 641

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10426879
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved