Ostróda,dnia 24 lipca 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.8.2013

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), wzwiązku z art. 77 i art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199,poz. 1227 ze zm.)

 

WójtGminy Ostróda

zawiadamia

 

że wtoku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowychuwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacjisanitarnej dla miejscowości Górka gmina Ostróda, pismem z dnia 24 lipca 2013r.wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział SprawTerenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny wOstródzie z prośbą o uzgodnieniewarunków realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

 

Dataprzekazania do publikacji: 24.07.2013r.

Osobaprzekazująca: Karolina Czerwonka

 

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.07.2013, ostatnia aktualizacja: 24.07.2013, odsłon: 870


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437521
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości