Nasz znak: RGP.6733.1.2020.AS                                      Ostróda, 08 stycznia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Ostróda Grzegorza Kastrau zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku kulturalno-bibliotecznego oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego i budynku garażu na budynek kulturalno-biblioteczny wraz z ich rozbudową, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 624, obręb geodezyjny Samborowo, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10 stycznia 2020 r.
 
Zastępca Wójta Gminy Ostróda
Grzegorz Kastrau

 

Data przekazania do publikacji: 10.01.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.01.2020, ostatnia aktualizacja: 10.01.2020, odsłon: 277


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722721
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości