Nasz znak: RGP.6220.20.2018                                                   Ostróda, 11 grudnia 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
    Działając na podstawie: art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 11 grudnia 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Tyrowo o mocy do 2 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia.
 
    Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tyrowo.
 
Zastępca Wójta Gminy Ostróda
Grzegorz Kastrau
 

 

Data przekazania do publikacji: 12.12.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.12.2018, ostatnia aktualizacja: 12.12.2018, odsłon: 346


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12452192
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości