Nasz znak: RGP.6733.12.2016.AS                                                 Ostróda, 10 sierpnia 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.), zawiadamiam, że dnia 10 sierpnia 2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c., ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego w m. Kajkowo, ul. Henrykowska, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 142/30, 142/27 i 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.08.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.08.2016, ostatnia aktualizacja: 11.08.2016, odsłon: 776


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757382
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości