Nasz znak : RGP-7624/9/2009                                     Ostróda, dnia  31 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia się, że na wniosek Państwa Anny i Kazimierza Hładyszewskich zam. Grabinek 36 14-106 Szyldak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 80 macior „ przewidzianej do realizacji na działce nr 237 położonej w miejscowości Grabinek, obręb Grabin, gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

                                                        Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

                               

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2009, ostatnia aktualizacja: 02.09.2009, odsłon: 1 051

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10002403
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved