Nasz znak: RGP-7624/7/2009                                   Ostróda, dnia 16 listopada 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz z art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 13 listopada 2009 r. na wniosek Zakładu Usług Projektowo - Wdrożeniowych „ PRO - EKO „ A.S. Aleksander Sobociński Nowa Wieś ul. Parkowa Osiedle 2 86-306 Grudziądz 8, działający z upoważnienia Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/7/2009 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75, 152/3 położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.11.2009, ostatnia aktualizacja: 16.11.2009, odsłon: 1 178


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425874
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości