Nasz znak: RGP-7624/3/2009                                   Ostróda, dnia 15 października 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) oraz z art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 12 października 2009 r. na wniosek Firmy GIGA w Olsztynie ul. Grunwaldzka 14B/38 10-124 Olsztyn reprezentowanej przez Pana Leszka Szymańskiego, działającego z upoważnienia Stowarzyszenia Społeczno- Gospodarczego „ BURSZTYNOWA DROGA „ wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/3/2009 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.10.2009, ostatnia aktualizacja: 19.10.2009, odsłon: 1 202


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425636
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości