Nasz  znak: RGP-7624/22/2008                                  Ostróda, dnia 24 marca  2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 46a pkt 5ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm. ) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz z art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 23 marca 2009 r. na wniosek PHU MARTOM - TRAVELAND sp. z o.o w Olsztynie wydane zostało postanowienie znak : RGP-7624/22/2008 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie Hotelu Anders - Resort & Spa, przewidzianego do realizacji na działce nr 169 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.

 

Na w/w postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

                                                                          Wójt Gminy Ostróda

                                                                         Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.03.2009, ostatnia aktualizacja: 26.03.2009, odsłon: 1 226


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426818
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości