Nasz znak: RGP.6733.13.2015.AS                                                        Ostróda, 18 czerwca 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że dnia 18 czerwca 2015 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Andrzej Wygonowski działający z ramienia firmy: Projektowanie i nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 44, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – w ramach zadania – Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny gm. Ostróda, na działkach oznaczonych nr ewid.: nr 337/7, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26, obr. 12 Kajkowo, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 18.06.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 

 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.06.2015, ostatnia aktualizacja: 18.06.2015, odsłon: 880


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584503
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości