Nasz znak : RGP-7624/6/2009                                 Ostróda, dnia  24 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Walczaka zam. 10-836 Olsztyn, ul. Okrągła 9 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/5, 1/6, 1/7, 5/71 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno „gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt   2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.08.2009, ostatnia aktualizacja: 24.08.2009, odsłon: 1 234


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425675
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości