Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                           Ostróda, 14 lipca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam, że dnia 14 lipca 2017 r. na wniosek strony
 
zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Na w/w postanowienie nie służy stronom zażalenie. Strony będą mogły zaskarżyć postanowienie w odwołaniu od decyzji kończącej wznowione postepowanie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.07.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.07.2017, ostatnia aktualizacja: 17.07.2017, odsłon: 66

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730779
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved