Nasz znak : RGP-7624/10/2009                           Ostróda, dnia  19 listopada 2009 r.

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamia się, że na wniosek EnergoEko- Inwest Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Chmielna 81/82, 80-748 Gdańsk reprezentowanej przez Pana Tomasza Maria Starowieyskiego, działającego z upoważnienia „ GRUPY ANIMEX „ S.A. Morliny 15, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 3,9 MWe i mocy cieplnej 5,36 MW, przewidzianej do realizacji na działce Nr 10/36, położonej w miejscowości Morliny „ , gmina Ostróda.

                                                                                                 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a. 3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2009, ostatnia aktualizacja: 23.11.2009, odsłon: 1 244


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12426028
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości