Nasz znak: RGP.6733.12.2018.KL                                       Ostróda, 12 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski reprezentujący firmę INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Ornowo – etap I i II”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 189/1, 188/1, 187/2, 187/1, 186, 334, 185, 177, 180, 184/2, 184/1, 240/1, 239/1, 239/2, 238/6, 235, 240/3, 241/2, 350, 278/2, 276/1, 280, 281/2, 183/1, 183/2, 182/3, 182/4, 336/3, 342/2, 237/2, 238/4, 234/4, 234/2, 233/2, 336/2, 158, 156, 155/4, 155/3, 155/2, 231/2, 231/1, 232, 230/1, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 317, 324/2, 153, 154/2, 354/2, 354/1, 152/1, 109, 100, 353/2, 101/2, 102/6, 102/4, 104/2, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114, 115, 93/1, 93/4, 91, 318/2, 63/3, 66/5, 87/1, 87/2, 89, 90/1, 90/2, 86/2, 229, 223/2, 223/1, 339, 213/1, 213/3, 213/4, 213/5, 224/3, 212/2, 212/4, 212/5, 212/7, 211/4, 210/2, 210/1, 355/2, 355/1, 207, 205/4, 205/1, 206, 204/6, 204/4, 204/7, 203/2, 203/1, 83/3, 337, 202, 201 i 200, położonych w obrębie geodezyjnym Ornowo, gmina Ostróda oraz na działce nr ew. 4/108, położonej w obrębie geodezyjnym Morliny, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 13 kwietnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.04.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.04.2018, ostatnia aktualizacja: 13.04.2018, odsłon: 403


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408845
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości