Nasz znak: RGP.6733.9.2017.AS                                             Ostróda, 08 marca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski działający z ramienia firmy: INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Polna”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 135, 204/2, 88, 204/4, 83/6, 203, 76/7, 76/9, 329/5, 329/4, 59/5, 329/1, 246/4, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.03.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.03.2017, ostatnia aktualizacja: 09.03.2017, odsłon: 125

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729767
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved