Nasz znak: RGP.6733.6.2016.KL                                                    Ostróda, 15 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski reprezentujący firmę INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, z siedzibą w Ostródzie, ul. Cicha 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda do msc. Górka gm. Ostróda, tzw. spinka”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 24/1 i 24/2, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. WÓJTA

Artur Lewartowski

KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA

I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

                                                                                  Przekazano do publikacji: 15.04.2016r.

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.04.2016, ostatnia aktualizacja: 15.04.2016, odsłon: 725


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745521
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości