Nasz znak: RGP.6733.33.2015.AS                                                 Ostróda, 29 grudnia 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski działający z ramienia firmy: INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo” zlokalizowanej na działkach: 192/1, 331/1, 331/2, 331/3, 331/7, 130/2, 248/3, 248/11, 248/14, 248/15, 110, 129, 124, 126, 125, 128, 212, 247/15, 247/5, 250/1, 250/2, 251/3, 197, 114/1, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 252, 198, 251/2, 251/5, 121/6, 332/1, 116/5, 116/2, 114/7, 113/2, 113/3, 210, 113/11, 113/5, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda oraz na działkach: 76/31, 79/1, 72/3, 86/1, 72/19, 72/11, 80/112, 80/117, 80/113, 80/101, 76/32, 76/33, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 80/102, 85/2, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/106, 80/44, 80/45, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/17, 80/20, 80/22, 80/23, 80/24, 80/25, 80/26, 80/27, 80/28, 80/40, 80/41, 84, 80/99, 80/89, 80/108, 80/109, 80/1, położonych w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.12.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.12.2015, ostatnia aktualizacja: 31.12.2015, odsłon: 666

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10427215
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved