Nasz znak: RGP.6733.5.2017.AS                                             Ostróda, 22 lutego 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o. z siedzibą w Tyrowie 104, 14-100 Ostróda reprezentowanego przez Prezesa Zarządu - Pana Sławomira Andrysiaka
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 676/2, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.02.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.02.2017, ostatnia aktualizacja: 23.02.2017, odsłon: 137

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729804
odsłon strony

Aktualnie mamy
6 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved