Nasz znak: RGP.6733.14.2018.KL                            Ostróda, 18 kwietnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Lipiński reprezentujący firmę Lipiński Mosty Tomasz Lipiński, ul. Gorczycowa 2E/13, 81-591 Gdynia
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbiórce istniejącego mostu i budowie w jego miejscu przepustu w ramach zadania: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Zajączki-Wygoda k/m Lipowo”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 77, 99/4, 160, 181, położonych w obrębie geodezyjnym Lipowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 20 kwietnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 20.04.2018, ostatnia aktualizacja: 20.04.2018, odsłon: 371


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408647
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości