Nasz znak: RGP.6733.3.2016.AS                                                          Ostróda, 01 lutego 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o., Rudno 17, 14-100 Ostróda, biuro: ul. Stępowskiego 10, 14-100 Ostróda, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Krzysztof Brewka reprezentujący firmę Segi-Eko Sp. z o.o. z siedzibą 67-321 Leszno Górne, ul. Szprotawska 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wód odciekowych o pojemności 1500 m3 z kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK RUDNO, przewidzianej do realizacji na działkach nr 75/11, 75/15, 143/3, obręb geodezyjny Rudno, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315 w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Cezary Wawrzyński
 
Data przekazania do publikacji: 01.02.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 
 

 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.02.2016, ostatnia aktualizacja: 19.02.2016, odsłon: 840


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757293
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości