Nasz znak: RGP.6733.16.2017.AS                                           Ostróda, 7 kwietnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Państwa Tomasza Cichowskiego i Marii Cichowskiej – Barzęc, Państwa Małgorzaty i Macieja Dremo, Pani Magdaleny Chrzanowskiej i Pana Przemysława Śmigielskiego, Pana Tomasza Bobińskiego, Państwa Mileny i Michała Tucholskich, Pani Iwony Pacyno oraz Państwa Anity i Roberta Kokoszyńskich, w imieniu których z pełnomocnictwa oraz w imieniu własnym występuje Pan Tomasz Cichowski
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią zbiorczą w miejscowości Idzbark, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 307/31, 307/32, 307/25, 307/21, 307/30, 307/17, 307/16, 307/15, 307/18, 307/5, 307/29, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.04.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 10.04.2017, ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, odsłon: 110

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5730771
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved