Nasz znak: RGP.6733.6.2017.AS                                             Ostróda, 15 marca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Bors reprezentujący firmę EL POMIAR - PROJEKT Mariusz Bors z siedzibą 10-437 Olsztyn, ul. Dworcowa 43/174
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 113/113, 113/134, 113/131, 113/130, 113/111, 113/4, 113/120, 113/118, 113/1, 113/2, 113/3, 117/2, 90/36, 90/21, 90/13, 90/12, 90/8, 90/7, 90/19, 90/20, 90/18, 114/9, 114/8, 87/6, 85, 84, 87/5, 86, 3026, 3027, 3052, 3053, 3056, 3057, 3074/1, 2, 3,1/3, 3075/1, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. WÓJTA
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY
 
Data przekazania do publikacji: 16.03.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.03.2017, ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, odsłon: 123

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729788
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved