Nasz znak: RGP.6733.32.2015.KL                                                 Ostróda, 26 listopada 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje firma Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 44 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd, Gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 169, 166/4, 166/1, 165 oraz 172/3, położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Data przekazania do publikacji: 27.11.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.11.2015, ostatnia aktualizacja: 27.11.2015, odsłon: 614

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10419572
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved