Nasz znak: RGP.6733.11.2018.AS                                       Ostróda, 06 kwietnia 2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski działający z ramienia firmy: INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski z siedzibą w 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23

 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

 

     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Ornowo gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 112/2, położonej w obrębie geodezyjnym Ornowo, gmina Ostróda.

 

     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

 

     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 09 kwietnia 2018 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 06.04.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.04.2018, ostatnia aktualizacja: 09.04.2018, odsłon: 394


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408867
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości