Nasz znak: RGP.6733.13.2017.AS                                           Ostróda, 12 kwietnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Mariusz Miechowicz reprezentujący firmę Inwestycyjne Biuro Elektroenergetyki „MEGAPRO” Mariusz Miechowicz, z siedzibą ul. Czarnieckiego 17, 11-041 Olsztyn
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w Kajkowie, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 263 i 264/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Z up. WÓJTA
Cezary Wawrzyński
SEKRETARZ GMINY
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.04.2017, ostatnia aktualizacja: 14.04.2017, odsłon: 98

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729857
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved