Nasz znak: RGP.6733.33.2017.AS                                           Ostróda, 05 października 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB” Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 41/1, 10/7, 10/18, 10/21, 10/17, 10/23, 10/24, 10/15, 42, 20/4, 68, 20/3, 45/5, 45/4, 20/2, 24/4, 3055/18, 24/1, 7/4, 21/1, 6, 18, 3055/22, 3055/21, 3/8, 179, 3072/8, 3072/4, 10/9, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 06 października 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.10.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.10.2017, ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, odsłon: 27

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729291
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved