Nasz znak: RGP.6733.16.2015.KL                                             Ostróda, 11 sierpnia 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 11 sierpnia 2015 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu którego z upoważnienia występuje Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego – Jan Brzozowski została wydana decyzja o zmianie decyzji nr 13/2015 z dnia 08 lipca 2015 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku świetlicy, przewidzianej do realizacji na działce nr 123/6 oraz części działki nr 123/8, położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowin, gmina Ostróda.
 
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.08.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.08.2015, ostatnia aktualizacja: 12.08.2015, odsłon: 642

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10419970
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved