Nasz znak: RGP.6733.7.2015.AS                                                   Ostróda, 23 kwietnia 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że dnia 23 kwietnia 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie, z wniosku Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Pana
Krzysztofa Ruczyńskiego, z dnia 19 marca 2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego wraz z urządzeniem plaży na części działek nr 80/125 i 81 (jezioro Lichtajny), obręb geodezyjny 16- Lipowiec, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.04.2015r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.04.2015, ostatnia aktualizacja: 24.04.2015, odsłon: 659

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10427004
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved