Nasz znak: RGP.6733.36.2014                                                     Ostróda, 06 lutego 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 06 lutego 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie z wniosku ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14 – 202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22c/14, z dnia 05 grudnia 2014 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działkach nr 10/17 i 10/18, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10/21, 20/5 i 42, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
  Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.02.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamlila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.02.2015, ostatnia aktualizacja: 09.02.2015, odsłon: 879


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584552
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości