Nasz znak: RGP.6733.23.2017.AS                                           Ostróda, 19 lipca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
     Zgodnie z art. 49, art 49 b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że w dniu 19 lipca 2017 r.
 
została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego
 
     dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Idzbark kol.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 401/3, 401/4, 401/5, 390/1, 404, 405, 412, 407/1, 407/2, 408/1, 409, 410, oraz 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub mogą złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji z podaniem sposobu i formy udostępnienia.
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu.
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 21 lipca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.07.2017, ostatnia aktualizacja: 21.07.2017, odsłon: 67

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729256
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved