Nasz znak: RGP.6220.5.2017                                       Ostróda, 31 maja 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie :
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)
 
zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 31 maja 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do uzbrojenia terenów pod budowę osiedla mieszkaniowego na dz. 7/6 i 7/7 obr. Górka i na dz. 233/7 obr. Kajkowo, gm. Ostróda.
 
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górka.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 31.05.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiwicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.05.2017, ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, odsłon: 99

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729286
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved