Nasz znak: RGP.6733.32.2015.KL                                                  Ostróda, 21 stycznia 2016 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 21 stycznia 2016 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje firma Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 44 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd, Gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 169, 166/4, 166/1, 165 oraz 172/3, położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gmina Ostróda.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.

Z up. WÓJTA
Artur Lewartowski
KIEROWNIK REFERATU ROLNICTWA
I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
 
Data przekazania do publikacji: 22.01.2016r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 
 

 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.01.2016, ostatnia aktualizacja: 22.01.2016, odsłon: 828


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757309
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości