Nasz znak: RGP.6733.15.2016.AS                                                 Ostróda, 18 sierpnia 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn.zm.), zawiadamiam, że dnia 18 sierpnia 2016 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową  kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35,  142/37, 142/25, 142/26, 190/1 obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.08.2016r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.08.2016, ostatnia aktualizacja: 19.08.2016, odsłon: 763


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13715079
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości