Nasz znak: RGP.6733.12.2018.KL                           Ostróda, 08 czerwca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 08 czerwca 2018 r. na wniosek Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Sobieskiego 1, w imieniu której występuje pełnomocnik: INNTECH s.c., 14-100 Ostróda, ul. Cicha 23
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
     dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Ornowo - etap I i II, zlokalizowanej w gminie Ostróda, obręb Ornowo, działki nr: 189/1, 188/1, 187/2, 187/1, 186, 334, 185, 177, 180, 184/2, 184/1, 240/1, 239/1, 239/2, 238/6, 235, 240/3, 241/2, 350, 278/2, 276/1, 280, 281/2, 183/1, 183/2, 182/3, 182/4, 336/3, 342/2, 237/2, 238/4, 234/4, 234/2, 233/2, 336/2, 158, 156, 155/4, 155/3, 155/2, 231/2, 231/1, 232, 230/1, 227/5, 227/4, 227/3, 227/2, 317, 324/2, 153, 154/2, 354/2, 354/1, 152/1, 109, 100, 353/2, 101/2, 102/6, 102/4, 104/2, 112/1, 112/2, 112/3, 113, 114, 115, 93/1, 93/4, 91, 318/2, 63/3, 66/5, 87/1, 87/2, 89, 90/1, 90/2, 86/2, 229, 223/2, 223/1, 339, 213/1, 213/3, 213/4, 213/5, 224/3, 212/2, 212/4, 212/5, 212/7, 211/4, 210/2, 210/1, 355/2, 355/1, 207, 205/4, 205/1, 206, 204/6, 204/4, 204/7, 203/2, 203/1, 83/3, 337, 202, 201, 200 oraz Obręb Morliny, działka nr 4/108.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 12 czerwca 2018 r.
 
     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 12.06.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.06.2018, ostatnia aktualizacja: 12.06.2018, odsłon: 354


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408734
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości