Nasz znak: RGP.6733.28.2015.KL                                           Ostróda, 22 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 22 października 2015 r. na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą     14-202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22c/14  została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia MOP Grabin, obejmującą: wymianę słupa w linii 15 kV, budowę linii kablowej SN 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej oraz budowę linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami kablowymi i pomiarowymi,  przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 7/42 i 7/43, położonych w obrębie geodezyjnym Grabin, gmina Ostróda.

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.10.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2015, ostatnia aktualizacja: 23.10.2015, odsłon: 918


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565855
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości