Nasz znak: RGP.6733.20.2017.AS                                           Ostróda, 01 sierpnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 t.j.), zawiadamiam, że dnia 01 sierpnia 2017 r., na wniosek firmy ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marek Dziekoński reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane Marek Dziekoński z siedzibą 14-100 Ostróda, Lubajny 62,
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 269/14, 311, 309, 53/7, położonych w miejscowości Nowe Siedlisko, w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.08.2017r.
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.08.2017, ostatnia aktualizacja: 02.08.2017, odsłon: 57

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729310
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved