Nasz znak: RGP.6733.19.2016.AS                                              Ostróda, 18 października  2016 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm), zawiadamiam, że dnia 18 października 2016 r., na wniosek firmy Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Sp. z o.o., ul. Bielska 69, 43-520 Chybie, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Koper reprezentujący firmę „PRONAD” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 13/117, 10-502 Olsztyn,
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nN, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni
od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska

Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.10.2016, ostatnia aktualizacja: 19.10.2016, odsłon: 865


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714905
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości