Nasz znak: RGP.6733.26.2015.KL                                                 Ostróda, 03 listopada 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
   Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 03 listopada 2015 r. na wniosek Salezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „Oratorium Dominik” z siedzibą 14-100 Ostróda-Kaczory, Czerwona Karczma 5, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Grzegorz Kowalewski reprezentujący firmę INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski, z siedzibą 14 – 100 Ostróda, ul. Cicha 23 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Ośrodku Salezjańskim Oratorium Dominik w Kaczorach”, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 76/5, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
   W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530
   Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.11.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2015, ostatnia aktualizacja: 19.02.2016, odsłon: 696

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10469554
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved