Nasz znak: RGP.6131.174.2019                                                  Ostróda, 18 marca 2020 r.
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
Działając na podstawie art. 10 i art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia Strony postępowania, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zagrażających funkcjonowaniu obiektu liniowego jakim jest istniejąca linia energetyczna 110 kV relacji Iława – Iława Wschód – Lubawa – Ostróda – Ostróda Wschód – Gietrzwałd.
 
W związku z powyższym informuję, że z zebranym materiałem dotyczącym w/w sprawy, projektem decyzji można zapoznać się oraz wnieść ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia w Urzędzie Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.
 
W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) strony postępowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze wzglądu na swój interes prawny lub obowiązek.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Samborowo, Wirwajdy, Turznica, Tyrowo, Morliny, Kajkowo, Górka, Idzbark, Lubajny, Stare Jabłonki.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.03.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.03.2020, ostatnia aktualizacja: 18.03.2020, odsłon: 228


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722597
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości