Ostróda, 19 stycznia 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.37.2015
 
Obwieszczenie
 
Działając na podstawie :
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 19 stycznia 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . Budowa zbiornika wód odciekowych o pojemności czynnej 1500m3 z kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZOUK Rudno.
 
Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Rudno.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 21.01.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 21.01.2016, ostatnia aktualizacja: 21.01.2016, odsłon: 754


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757220
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości