Ostróda, 4 listopada 2015r.
Nasz znak: RGP.6220.31.2015
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 59 ust. 1, pkt 2, art. 64 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej  na zachód od wsi Tyrowo” pismem z dnia 30 października 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
 
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
 
W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.   
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tyrowo.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.11.2015r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2015, ostatnia aktualizacja: 04.11.2015, odsłon: 621

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10464763
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved