Nasz znak: RGP.6131.174.2019                                       Ostróda, 21 stycznia 2020 r.
 
Obwieszczenie
 
    Działając na podstawie :
    - art. 83c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)
    - art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zagrażających funkcjonowaniu obiektu liniowego jakim jest istniejąca linia energetyczna 110 kV relacji Iława – Iława Wschód – Lubawa – Ostróda – Ostróda Wschód – Gietrzwałd, Wójt Gminy Ostróda w związku z art. 83 a, ust. 2a, ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie projektu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów w zakresie: A.12- klon pospolity o obwodzie 238 cm, mierzonym na wysokości 130 cm, z dz. 297 obręb Idzbark – pas drogowy drogi powiatowej; A.29 4 szt. gat. klon pospolity o obwodach: 43, 40, 45, 45, mierzonych na wysokości 130 cm, z dz. 347 obręb Stare Jabłonki – pas drogowy drogi krajowej
 
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowościach: Samborowo, Wirwajdy, Turznica, Tyrowo, Morliny, Kajkowo, Górka, Idzbark, Lubajny, Stare Jabłonki.
 
Z up. Wójta
Zastępca Wójta
Grzegorz Kastrau
 

 

Data przekazania do publikacji: 21.01.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.01.2020, ostatnia aktualizacja: 21.01.2020, odsłon: 253


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756909
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości