Nasz znak : RGP-7624/9/2009                          Ostróda, dnia  4 listopada 2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 2 listopada 2009 r. wydane zostało postanowienie znak: RGP-624/9/2009 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 80 macior, przewidzianego do realizacji na działce nr 237 położonej w miejscowości Grabinek, gmina Ostróda.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie siedmiu dni od dnia ukazania się obwieszczenia.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.11.2009, ostatnia aktualizacja: 04.11.2009, odsłon: 1 199


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425646
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości