Nasz znak: RGP.6733.10.2018.KL                                                  Ostróda, 17 lipca 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 17 lipca 2018 r. został zmieniony wniosek firmy El. INVEST Sp. z o.o., ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tomasz Sikorski reprezentujący firmę Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Tomasz Sikorski, ul. Świderska 5 m. C3, 05-420 Józefów, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 510, 3218/1, 516, 524/5, 432/5 i 557/1, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda. Zmiana przedmiotowego wniosku dotyczy wyłączenia z zakresu terenu inwestycji działki nr ewid. 432/5, położonej w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym w dniu 17 lipca 2018 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 510, 3218/1, 516, 524/5 i 557/1, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 19 lipca 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.07.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.07.2018, ostatnia aktualizacja: 19.07.2018, odsłon: 386


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451990
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości