Nasz znak: RGP.6733.24.2015.KL                                                 Ostróda, 15 września 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 14 września 2015 r. został zmieniony wniosek z dnia 03 września 2015 r. Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje firma Projektowanie i Nadzór PiN Andrzej Wygonowski z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Wyspiańskiego 44, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Worniny, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 28/1, 28/2, 28/5, 76/1, 29, 5/53, 5/69, 5/34, 5/35, 5/22, 5/21, 5/20, 5/19, 5/18, 5/17 oraz 5/36, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda. Zmiana przedmiotowego wniosku dotyczy włączenia w zakres inwestycji działki nr 5/56 położonej w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym w dniu 14 września 2015 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Worniny, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 28/1, 28/2, 28/5, 76/1, 29, 5/53, 5/69, 5/34, 5/35, 5/22, 5/21, 5/20, 5/19, 5/18, 5/17, 5/36 oraz 5/56 położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
 
Wobec powyższego strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.09.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska
 
 

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.09.2015, ostatnia aktualizacja: 16.09.2015, odsłon: 699

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10469942
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved