Nasz znak: RGP.6733.22.2018.KL                                    Ostróda, 06 sierpnia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49, art 49 b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pani Ewa Próchniak reprezentująca firmę Manevo Marek Łukowski, Ziółków 88, 21-077 Spiczyn w dniu 06 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1230N Warlity Wielkie-Ostróda-Lubajny-Stare Jabłonki-Mańki (ul. Jeziorna), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 262/1, 255/33, 261/1 i 262/6, położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub mogą złożyć wniosek o udostępnienie odpisu decyzji z podaniem sposobu i formy udostępnienia.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 08 sierpnia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.08.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 08.08.2018, ostatnia aktualizacja: 08.08.2018, odsłon: 396


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12452189
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości