Nasz znak: RGP.6733.39.2017.AS                                       Ostróda, 09 stycznia 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c., ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn
 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
 
     w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowniczej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 344, 354/2, 354/3, 354/4, 354/1, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 315.
 
     Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 10 stycznia 2018 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.01.2018
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.01.2018, ostatnia aktualizacja: 10.01.2018, odsłon: 438


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12452147
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości